REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ISUZU BENELUX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Isuzu Benelux Spółka Akcyjna działającą w Polsce poprzez oddział: Isuzu Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10, Platan Park, budynek E wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312645, NIP: 107-00-12-026, REGON: 141575984; tel.: +48 22 4634330 (Centrala); fax: + 48 22 4634332; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
    ▪   Usługodawca: Isuzu Benelux Spółka Akcyjna działająca w Polsce poprzez oddział: Isuzu Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312645, NIP: 107-00-12-026, REGON: 141575984;
    ▪   Użytkownik: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Usług.
    ▪   Konsument: Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
    ▪   Usługi: Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wymienione w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu
    ▪   Ustawa: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2 Usługi

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę:
 2.   ▪  Przeglądanie zawartości strony https://www.isuzu.com.pl/ oraz jej podstron i zakładek,
    ▪  Pobieranie plików udostępnionych na stronie https://www.isuzu.com.pl/ oraz jej podstronach i zakładkach,
    ▪  Korzystanie z konfiguratora przykładowego pojazdu ISUZU D-Max,
    ▪  Składanie wniosków o kontakt z Autoryzowanym Dealerem ISUZU lub Autoryzowanym Serwisem ISUZU,
    ▪  Przekierowania do innych serwisów internetowych,
    ▪  Otrzymywanie cyklicznego newslettera ISUZU.
 3. Zakres i szczegółowe zasady korzystania z Usług określone są w dalszej części Regulaminu.

§3 Ogólne Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług jest nieodpłatne.
 3. Celem skorzystania z Usług, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
    ▪  dostęp do sieci Internet (łącze min. 256 kbps);
    ▪  przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Firefox, Google Chrome Safari w najnowszych wersjach, akceptująca pliki cookies.
  a w przypadku Usługi Otrzymywanie cyklicznego newslettera ISUZU dodatkowo:
    ▪  posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
    ▪  powodujących destabilizację lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług,
    ▪  niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
    ▪  naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 6. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron.
 7. W przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 9. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy, w tym w szczególności za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, awariami sprzętu, opóźnieniami lub zakłóceniami przesyłu informacji.
 11. Treści zaprezentowane w ramach usług są dostarczone przez Usługodawcę w formie zastanej przez Użytkownika, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź dorozumianych. Usługodawca dołożył wszelkich starań, by treści te były aktualne i kompletne, jednak mogą one zawierać błędy i niedokładności. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za sposób użycia dostarczonych treści, ani ich przydatność do określonego użytku, a także za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu. Usługodawca nie odpowiada także za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika podczas korzystania z Usług, a w szczególności w związku z pobieraniem jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. Usługodawca może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.
 12. Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje prezentowane w ramach Usług a dotyczące pojazdów i innych produktów ISUZU opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie ich publikacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych treści w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych kolorach, materiałach, wyposażeniu, specyfikacjach i modelach pojazdów ISUZU, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie Użytkowników. Usługodawca zastrzega jednak, iż nie jest obowiązany do aktualizowania treści prezentowanych w ramach usług.
 13. Wszelkie informacje dotyczące produktów i usług ISUZU prezentowane w ramach Usług, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia w rozumieniu art. 5561 § 2 kodeksu cywilnego. Informacje te publikowane są jedynie dla celów informacyjnych.
 14. Usługodawca zastrzega również, że, że zdjęcia pojazdów i innych produktów ISUZU prezentowane w ramach Usług mogą zawierać wyposażenie nieoferowane na polskim rynku a także wyposażenie dodatkowe, nieoferowane w wyposażeniu standardowym. Standardy wyposażenia mogą ulegać zmianom. Podane ceny są wyłącznie zalecanymi cenami detalicznymi i mogą różnić się u poszczególnych Autoryzowanych Dealerów ISUZU. Oferowany asortyment akcesoriów i wyposażenia, jak też jego dostępność może różnić się od prezentowanego w ramach Usług. Informacji dotyczących aktualnej oferty ISUZU na rynku polskim, standardów wyposażenia oraz specyfikacji technicznych, warunków nabywania akcesoriów i wyposażenia prezentowanych w ramach Usług , ich parametrów, innych cech oraz dostępności, aktualnych cen detalicznych, a także warunków sprzedaży, serwisu, gwarancji i assistance należy zasięgnąć u Autoryzowanego Dealera ISUZU.

§4 Przeglądanie zawartości strony https://www.isuzu.com.pl/ oraz jej podstron i zakładek

 1. Usługa Przeglądanie zawartości strony https://www.isuzu.com.pl/ oraz jej podstron i zakładek polega na umożliwieniu Użytkownikowi przeglądania treści udostępnionych przez Usługodawcę na stronie https://www.isuzu.com.pl/ oraz jej podstronach i zakładkach. Treści te udostępniane są przez Usługodawcę wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej dostępna jest dla każdego Użytkownika.
 3. W celu skorzystania z Usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik winien wpisać w przeglądarce internetowej odpowiedni adresu URL wybranej przez niego strony udostępnianej w ramach Usługi lub skorzystać z przekierowania do takiej strony.

§5 Pobieranie plików udostępnionych na stronie https://www.isuzu.com.pl/ oraz jej podstronach i zakładkach

 1. Usługa Pobieranie plików udostępnionych na stronie https://www.isuzu.com.pl/ oraz jej podstronach i zakładkach polega na umożliwieniu Użytkownikowi pobrania i/lub odtwarzania plików udostępnionych przez Usługodawcę na stronie https://www.isuzu.com.pl/ oraz jej podstronach i zakładkach. Pliki te udostępniane są przez Usługodawcę wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej dostępna jest dla każdego Użytkownika.
 3. W celu skorzystania z Usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik winien wpisać w przeglądarce internetowej odpowiedni adresu URL wybranej przez niego strony zawierającej plik udostępniane w ramach Usługi lub skorzystać z przekierowania do takiej strony a następnie pobrać i/lub odtworzyć plik klikając na odpowiedni przycisk umieszczony przy pliku.

§6 Korzystanie z konfiguratora przykładowego pojazdu ISUZU D-Max

 1. Usługa Korzystanie z konfiguratora przykładowego pojazdu ISUZU D-Max polega na umożliwieniu Użytkownikowi samodzielnego wykonania konfiguracji przykładowego pojazdu ISUZU D-Max. Usługa ta udostępniana jest przez Usługodawcę wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej dostępna jest dla każdego Użytkownika.
 3. W celu skorzystania z Usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik winien wpisać w przeglądarce internetowej adres URL https://www.isuzu.com.pl/konfigurator lub skorzystać z przekierowania do tej strony. Następnie, korzystając z opcji i przycisków umieszczonych na tej stronie Użytkownik może dokonać samodzielnej konfiguracji przykładowego pojazdu ISUZU D-Max. Usługa umożliwia także:
    ▪  pobranie lub zapisanie przez Użytkownika pliku zawierającego tę konfigurację – w tym zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 powyżej,
    ▪  udostępnienie pobranie lub zapisanie przez Użytkownika pliku zawierającego tę konfigurację – w tym zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 poniżej,
    ▪  przesłanie Autoryzowanemu Dealerowi ISUZU pliku zawierającego konfigurację wykonaną przez Użytkownika – w tym zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 poniżej,
    ▪  złożenie wniosku o kontakt z Autoryzowanym Dealerem ISUZU w celu odbycia jazdy próbnej – w tym zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 poniżej,

§7 Składanie wniosków o kontakt z Autoryzowanym Dealerem ISUZU lub Autoryzowanym Serwisem ISUZU

 1. Usługa Składanie wniosków o kontakt z Autoryzowanym Dealerem ISUZU lub Autoryzowanym Serwisem ISUZU polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wniosku o kontakt z Autoryzowanym Dealerem ISUZU lub Autoryzowanym Serwisem ISUZU.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej dostępna jest dla każdego Użytkownika, który ukończył 16 lat.
 3. W celu skorzystania z Usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik winien kliknąć przycisk „znajdź dealera” znajdujący się na stronie, następnie kliknąć ikonę koperty znajdującą się przy danych wybranego Autoryzowanego Dealera ISUZU lub Autoryzowanego Serwisu ISUZU, a następnie wypełnić i wysłać formularz kontaktowy, który wyświetli się po kliknięciu przycisku. Usługa umożliwia także składanie wniosków o kontakt z Autoryzowanym Dealerem ISUZU w celu odbycia jazdy próbnej. W tym celu Użytkownik winien kliknąć przycisk „jazda próbna” znajdujący się na stronie a następnie wypełnić i wysłać formularz kontaktowy, który wyświetli się po kliknięciu przycisku.

§8 Przekierowania do innych serwisów internetowych

 1. Usługa Przekierowania do innych serwisów internetowych polega na umożliwieniu Użytkownikowi przejścia do innych stron lub serwisów internetowych. W ramach tej Usługi Użytkownik może skorzystać w szczególności z przekierowania do stron:
    ▪  https://silniki-isuzu.pl/
    ▪  https://sklep.silniki-isuzu.pl
    ▪  https://sklep.isuzu.com.pl
    ▪  innych, do której przyciski przekierowania zostały umieszczone na stronie https://www.isuzu.com.pl/ oraz jej podstronach i zakładkach.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej dostępna jest dla każdego Użytkownika.
 3. W celu skorzystania z Usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik winien kliknąć odpowiedni przycisk przekierowania umieszczony na stronie https://www.isuzu.com.pl/ oraz jej podstronach i zakładkach. Korzystanie z usług dostępnych na stronach, do których Użytkownik został przekierowany w ramach Usługi odbywa się na zasadach określonych w regulaminach tych stron. W przypadku stron nie prowadzonych przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

§9 Otrzymywanie cyklicznego newslettera ISUZU

 1. Usługa Otrzymywanie cyklicznego newslettera ISUZU polega na wysyłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę cyklicznego elektronicznego biuletynu o produktach i usługach ISUZU, za pomocą poczty elektronicznej, poprzez moduł mailingowy.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej dostępna jest dla każdego Użytkownika, który ukończył 16 lat.
 3. W celu skorzystania z Usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik winien kliknąć przycisk „newsletter” znajdujący się na stronie, a następnie wypełnić i wysłać formularz kontaktowy, który wyświetli się po kliknięciu przycisku.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie przycisku „wypisz się”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej usługobiorcy z treścią newslettera. Użytkownik, składając zamówienie na otrzymywanie newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.

§10 Dane osobowe Użytkownika

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu oraz adresu e-mail, podawanych przy rejestracji do Usługi Składanie wniosków o kontakt z Autoryzowanym Dealerem ISUZU lub Autoryzowanym Serwisem ISUZU oraz Usługi Otrzymywanie cyklicznego newslettera ISUZU.
 2. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Usługodawcy określa Polityka prywatności zamieszczona w zakładce https://www.isuzu.com.pl/polityka-prywatnosci .

§11 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do treści (w tym w szczególności: tekstów, grafiki, logotypów, ikon, obrazów, zdjęć, plików audio, wideo, plików z danymi, prezentacji, programów oraz wszelkich innych danych) będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminie. Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie stanowią znaki towarowe ISUZU i są zastrzeżone przez ISUZU, w tym w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, ich logotypy oraz inne znaki graficzne. Przyjęty na stronie internetowej Usługodawcy wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Usługach treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 3. W zakresie wykraczającym poza ramy dozwolonego użytku osobistego, żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej https://www.isuzu.com.pl/ oraz jej podstronach i zakładkach nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.
 4. Wszelkie materiały, informacje lub inne wiadomości przekazane lub opublikowane przez Użytkownika w ramach Usług uznawane za udostępnione Usługodawcy w sposób niepoufny, niewyłączny, wolny od opłat, nieodwołalny, w pełni podlegający licencjonowaniu i niezastrzeżony. Usługodawca nie będzie miał żadnych zobowiązań w zakresie tych materiałów. Usługodawca będzie uprawniony do ujawnienia, kopiowania, rozpowszechniania, włączania lub innego wykorzystywania tych materiałów, wraz ze wszystkimi danymi, obrazami, dźwiękami, tekstem i innymi przedmiotami w nich zawartymi, w dowolnych celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

§12 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące zarówno funkcjonowania Usług, można przesyłać z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.isuzu.com.pl/kontakt lub pisemnie, na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Reklamację należy złożyć w miarę możliwości w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko lub firmę, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawca a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym dla każdoczesnej siedziby Usługodawcy.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

§13 Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Usługodawca, na podstawie art. 6 p. 1 Ustawy, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
    ▪  złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery, dialery itp;
    ▪  programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – użytkownikowi spyware;
    ▪  spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
    ▪  wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
    ▪  włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 3. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
    ▪  włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
    ▪  aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
    ▪  nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
    ▪  czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
    ▪  wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
    ▪  regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
    ▪  szyfrowanie transmisji danych,
    ▪  instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
    ▪  używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§14 Środki techniczne stosowane przez Usługodawcę w celu zabezpieczenia systemów Użytkowników

 1. Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Użytkownikowi:
    ▪  korzystanie przez Użytkownika z usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
    ▪  w przypadku Usługi Składanie wniosków o kontakt z Autoryzowanym Dealerem ISUZU lub Autoryzowanym Serwisem ISUZU oraz Usługi Otrzymywanie cyklicznego newslettera ISUZU – jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej Usługi,
    ▪  zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§15 Informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik

 1. Usługodawca, na podstawie art. 6 p. 2 Ustawy, informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Isuzu Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w zakładce https://www.isuzu.com.pl/polityka-prywatnosci#cookies_policy

§16 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, jak również umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawierane na jego podstawie podlegają prawu polskiemu.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony: https://www.isuzu.com.pl/nota-prawna .
 3. Usługodawca ma prawo w każdym czasie wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie https://www.isuzu.com.pl/nota-prawna i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. Korzystanie przez użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.08.2018 r.