POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu opis sposobu przetwarzania danych osobowych zebranych przez ISUZU Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej: „ISUZU”).
 2. ISUZU przetwarza dane osobowe pozyskane z następujących źródeł:
  1. od osób, których dane dotyczą, korzystających ze strony internetowej www.isuzu.com.pl oraz wszelkich jej podstron i zakładek (dalej: „serwis”), za pośrednictwem:
   — formularzy umieszczonych na stronach serwisu,
   — plików cookies oraz innych technologii śledzących.
  2. od osób, których dane dotyczą, przekazanych przez te osoby w związku z kontaktem z ISUZU drogą pisemną, mailową, telefoniczną, lub tp.
  3. od osób, których dane dotyczą, przekazanych przez te osoby w związku z zawarciem przez te osoby umów z zawarciem przez te osoby umów z ISUZU,
  4. od osób, których dane dotyczą, przekazanych za pośrednictwem Autoryzowanych Dealerów lub Serwisów ISUZU w związku z zawarciem przez te osoby umów z Autoryzowanymi Dealerami lub Serwisami ISUZU,
  5. od osób, których dane dotyczą, przekazanych za pośrednictwem Autoryzowanych Dealerów lub Serwisów ISUZU w związku z wyrażeniem przez te osoby zgody na przekazanie ich danych do ISUZU.
  6. od osób trzecich w sposób prawnie dozwolony,
  7. od osób trzecich w sposób prawnie dozwolony,
 3. W przypadkach, o których mowa w lit. d. – e. Autoryzowani Dealerzy i Serwisy ISUZU zbierając i przetwarzając te dane działają jako przedstawiciele ISUZU, na podstawie upoważnienia udzielonego mu w tym celu przez ISUZU.

 4. Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Isuzu Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 10, 02 – 677 Warszawa, KRS: 0000312645, dane kontaktowe przedstawiciela: Isuzu Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce tel.: 22 4634330 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. W przypadku korzystania z niektórych funkcji serwisu oraz w przypadku konieczności przekazania zapytania osoby, której dane dotyczą Autoryzowanemu Dealerowi lub Serwisowi ISUZU – po wyrażeniu przez osobę, której dane dotyczą odpowiedniej zgody – administratorem danych osobowych użytkownika może być również Autoryzowany Dealer lub Serwis ISUZU wybrany przez użytkownika. Dane tego Autoryzowanego Dealera lub Serwisu ISUZU zostaną podane osobie, której dane dotyczą po dokonaniu przez nią wyboru tego Autoryzowanego Dealera lub Serwisu ISUZU.

  W przypadku przekazania danych osobowych Autoryzowanemu Dealerowi lub Serwisowi ISUZU, ISUZU zbierając i przetwarzając te dane działa jako przedstawiciel Autoryzowanego Dealera lub Serwisu ISUZU, na podstawie upoważnienia udzielonego mu w tym celu przez tego Autoryzowanego Dealera lub Serwis ISUZU.

 6. ISUZU przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:
  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)
  2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa).
 7. ISUZU w zależności od celu przetwarzania może zbierać następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres email,
  3. telefon kontaktowy,
  4. adres kontaktowy,
  5. numer dowodu osobistego,
  6. numer PESEL,
  7. data urodzenia,
  8. dane przeglądania serwisu (np. adres IP, lokalizacja — kraj, informacje o stronach odwiedzanych przez osobę, której dane dotyczą w witrynie internetowej, czas dostępu do strony internetowej, czas nawigacji na każdej stronie, analiza przebiegu kliknięć, zbierane za pomocą plików cookies oraz innych technologii śledzących).
 8. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest zawsze dobrowolne, ale może być konieczne w celu:
  1. skorzystania z określonych usług świadczonych przez ISUZU za pośrednictwem serwisu lub
  2. zawarcia lub wykonania przez ISUZU umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą (lub podmiotem reprezentowanym przez tę osobę) a ISUZU lub Autoryzowanym Dealerem lub Serwisem ISUZU,
  3. skorzystania przez osobę, której dane dotyczą (lub podmiot reprezentowany przez tę osobę) z uprawnień przysługujących jej wobec ISUZU (np. uprawnień gwarancyjnych).
 9. Zasady zbierania danych przeglądania stron za pomocą plików cookies oraz innych technologii śledzących określa Polityka Cookies dostępna tutaj.

 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez ISUZU w celu:
  1. wykonania przez ISUZU umowy zawartej przez osobę, której dane dotyczą (lub podmiot reprezentowany przez tę osobę) z ISUZU lub Autoryzowanym Dealerem lub Serwisem ISUZU – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. umożliwienia osobie, której dane dotyczą (lub podmiotowi reprezentowanemu przez tę osobę) z uprawnień przysługujących jej wobec ISUZU (np. uprawnień gwarancyjnych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. wykonania żądania osoby, której dane dotyczą skorzystania z usługi udostępnianej przez ISUZU za pośrednictwem serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit .a) i b) RODO,
  4. prowadzenia przez ISUZU działań marketingowych tj. w szczególności w celu prezentowania lub przesyłania osobie, której dane dotyczą informacji handlowych dotyczących produktów i usług ISUZU oferowanych przez autoryzowaną sieć ISUZU w Polsce, w tym newslettera ISUZU — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO,
  5. monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta, — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  6. profilowania, czyli stworzenia profilu osoby fizycznej, z wykorzystaniem algorytmów komputerowych, na podstawie jej zachowań, jakie są jej możliwe cechy i preferencje w celu w celu analizy lub przewidywania zainteresowań i preferencji osoby, której dane dotyczą związanych z ofertą produktów i usług ISUZU oferowanych przez autoryzowaną sieć ISUZU w Polsce oraz przygotowania zindywidualizowanej oferty lub ułatwienia kontaktu z Autoryzowanymi Dealerami ISUZU — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  7. w celu wykonania przez ISUZU obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 11. Dane osobowe mogą być przez ISUZU przetwarzane w formie papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany, między innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej, przez formularze internetowe, bądź telefonicznie.
 12. Dane osobowe pozyskane przez ISUZU za pomocą serwisu przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Profilowanie to będzie polegać na obserwacji zachowania osoby, której dane dotyczą w serwisie. Konsekwencją tego profilowania będzie przypisanie tej osobie profilu, w celu analizy lub przewidywania jej zainteresowań i preferencji związanych z ofertą produktów i usług ISUZU oferowanych przez autoryzowaną sieć ISUZU w Polsce oraz przygotowania zindywidualizowanej oferty lub ułatwienia kontaktu z Autoryzowanymi Dealerami lub Serwisami ISUZU.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Mogą być jednak powierzone do przetwarzania podmiotom, które będą przetwarzać je w imieniu i na rzecz ISUZU (np. host providerom itp.).
 14. W przypadku, gdy zgodnie z ust. 3 powyżej administratorem danych osobowych będzie Autoryzowany Dealer lub Serwis ISUZU wybrany przez osobę, której dane dotyczą, wówczas ISUZU przekaże dane osobowe tej osoby wybranemu przez nią Autoryzowanemu Dealerowi lub Serwisowi ISUZU.

  Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane przez ISUZU osobom trzecim, w tym w szczególności organom władzy publicznej w celu wypełnienia obowiązków ciążących na ISUZU z mocy przepisów prawa, a także w celu dochodzenia lub obrony praw przysługujących ISUZU w toku postepowań sądowych, administracyjnych, podatkowych lub innych.

 15. Dane osobowe użytkowników nie będą przez ISUZU przekazywane poza EOG. W przypadku zaistnienia indywidualnej potrzeby przekazania przesyłania danych osobowych poza EOG ISUZU zastosuje wszelkie odpowiednie środki w celu zagwarantowania właściwej ochrony tych danych. Jednym z tego rodzaju środków będzie zawieranie umów zawierających standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską na potrzeby przekazywania danych osobowych poza EOG.
 16. ISUZU chroni przetwarzane dane osobowe w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa za pomocą odpowiednich środków w celu utrzymania bezpieczeństwa, integralności i dostępu do przetwarzanych danych osobowych. W tym celu ISUZU stosuje fizyczne, elektroniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa przetwarzania, jakie wynikają z obecnego stanu techniki, a w szczególności:
  1. wymogi autoryzacji dostępu do danych osobowych, zgodnie z zasadą „need—to—know”,
  2. transfer zebranych danych w zaszyfrowanej formie,
  3. system ochrony systemu informatycznego IT,
 17. Dane osobowe użytkowników będą przez ISUZU przetwarzane:
  1. w przypadku serwisu – przez okres świadczenia przez ISUZU na rzecz użytkownika usługi za pośrednictwem serwisu lub do odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  2. w przypadku wykonania przez ISUZU umowy zawartej przez osobę, której dane dotyczą (lub podmiot reprezentowany przez tę osobę) z ISUZU lub Autoryzowanym Dealerem lub Serwisem ISUZU – do czasu wygaśnięcia zobowiązań ISUZU wynikających z tej umowy,
  3. w przypadku umożliwienia osobie, której dane dotyczą (lub podmiotowi reprezentowanemu przez tę osobę) z uprawnień przysługujących jej wobec ISUZU (np. uprawnień gwarancyjnych) – do czasu wygaśnięcia tych uprawnień i wynikających z nich zobowiązań ISUZU,
  4. w przypadku prowadzenia przez ISUZU działań marketingowych – przez okres używania tych danych w celach marketingowych ISUZU a w przypadku, gdy do dokonywania tych działań marketingowych konieczna była zgoda osoby, której dane dotyczą – do odwołania tej zgody – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej,
  5. w przypadku monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta – przez czas świadczenia danej usługi,
  6. w przypadku wykonania przez ISUZU obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wynikający z tych przepisów
 18. Niezależnie od powyższego ISUZU może przetwarzać dane osobowe użytkowników przez dłuższy okres, który zostanie uznany za konieczny dla ochrony interesów ISUZU w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ISUZU.

 19. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do treści danych osobowych. Oznacza ono prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarza on dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:
   — o celach przetwarzania danych osobowych,
   — o kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez administratora,
   — o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane,
   — o możliwości skorzystania przez z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw,
   — o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   — o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz w określonych przypadkach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Oznacza prawo do żądania od administratora poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.
   Prawo to ISUZU realizuje niezwłocznie po otrzymaniu żądania osoby uprawnionej.
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych. Oznacza ono prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
   — dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
   — zgoda, na której opierało się przetwarzanie danych została cofnięta i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych,
   — dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   — dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
   Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
   — administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora,
   — administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;
   Prawo to ISUZU realizuje niezwłocznie po otrzymaniu żądania osoby uprawnionej.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Oznacza prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
   — zakwestionowania przez osobę uprawnioną prawidłowości danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych;
   — gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba uprawniona sprzeciwiła się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
   — gdy administrator nie potrzebuje danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie uprawnionej do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby uprawnionej lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
   Prawo to ISUZU realizuje niezwłocznie po otrzymaniu żądania osoby uprawnionej.
  5. Prawo do przenoszenia danych. Oznacza prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez osobę uprawnioną dane osobowe, które spełniają łącznie następujące warunki:
   — przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;
   — dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
   Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
   Prawo to ISUZU realizuje w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania użytkownika. Jednakże w przypadku serwisu, przed tym terminem użytkownik może w każdym czasie samodzielnie wykonać to prawo za pomocą narzędzi udostępnionych w serwisie.
  6. Prawo do sprzeciwu. Oznacza prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby uprawnionej – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, w tym profilowaniu. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby uprawnionej lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Osoba uprawniona ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
   — przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
   — przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba uprawniona jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby uprawnionej przed zawarciem umowy z administratorem danych;
   — przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
   Prawo to ISUZU realizuje niezwłocznie po otrzymaniu żądania osoby uprawnionej.
  7. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oznacza, że w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba uprawniona ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   Prawo to ISUZU realizuje niezwłocznie po otrzymaniu żądania osoby uprawnionej.
  8. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać z powyższych praw kontaktując się pisemnie, telefonicznie lub mailowo z przedstawicielem ISUZU wskazanym w ust. 3 powyżej.
   Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje:

  9. prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu w przypadku przetwarzania przez ISUZU jej danych osobowych w sposób niezgodny z prawem. Oznacza prawo osoby uprawnionej do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 20. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. ISUZU zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce Prywatności (np. w wyniku zmian w obowiązującym prawie). Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w serwisie.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
  4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. zapamiętywania decyzji użytkownika odnośnie zamkniętych (ukrytych) elementów strony.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 13. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Firefox
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Opera
  5. Android
  6. Safari (iOS)
  7. Windows Phone
  8. Blackberry
  9. Internet Explorer
 14. Lista plików cookies
  Nazwa Pochodzenie Funkcja Okres przechowywania
  Ciąg losowy www.isuzu.com.pl ciastko sesyjne do wyczyszczenia
  DSID www.doubleclick.net tworzenia statystyk 1 miesiąc
  IDE www.doubleclick.net tworzenia statystyk 1 rok
  NID .google.com tworzenia statystyk 5 miesięcy
  SERVERID app2.salesmanago.pl profilowanie do wyczyszczenia
  __utma .isuzu.com.pl tworzenia statystyk 2 lata
  __utmb .isuzu.com.pl tworzenia statystyk 1 dzień
  __utmc .isuzu.com.pl tworzenia statystyk do wyczyszczenia
  __utmt .isuzu.com.pl tworzenia statystyk 1 dzień
  __utmt_b .isuzu.com.pl tworzenia statystyk 1 dzień
  __utmz .isuzu.com.pl tworzenia statystyk 6 miesięcy
  _smvs .isuzu.com.pl tworzenia statystyk 1 dzień
  badge_wyprzedaz_2017 www.isuzu.com.pl decyzja użytkownika do wyczyszczenia
  isuzu_agreement_cookie www.isuzu.com.pl decyzja użytkownika do wyczyszczenia
  smuuid .isuzu.com.pl utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu 10 lat
  smvr .isuzu.com.pl utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu 10 lat