ISUZU Automotive Polska

ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa
Platan Park, budynek E
Tel. +48 224634330 (Centrala)
Fax +48 224634332

Isuzu Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, oddział zagranicznego przedsiębiorcy wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000312645, o numerach: NIP 1070012026 oraz REGON 141575984. Kapitał zakładowy spółki w wysokości 1 000 000,00 EUR został w całości wpłacony.
"Isuzu Automotive Polska" stanowi oznaczenie handlowe przedsiębiorstwa Isuzu Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.